Regiovorming en netwerkontwikkeling

Regiovorming en netwerkontwikkeling

Het organiseren van integrale zorg is onlosmakelijk verbonden met samenwerking in de regio en samenwerken in netwerkverbanden. Dit brengt diverse organisatorische uitdagingen met zich mee. De betrokkenen moeten goed op elkaar inspelen, grenzen van organisaties en wetgeving moeten worden doorbroken.

Hoe sterk is het netwerk? Doe de Quickscan!

Q-Consult werkt al langere tijd samen met het Jan van Es instituut om lokale samenwerking vorm te geven. De randvoorwaarden voor samenwerkingsverbanden kennen een harde kant (de functionele randvoorwaarden) en een zachte kant (de normatieve randvoorwaarden). Onze Quickscan inventariseert en meet in hoeverre integratie al heeft plaatsgevonden en aan welke randvoorwaarden reeds is voldaan. Aanvullend worden ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Deze nulmeting levert praktische informatie op over de ‘sterkte’ van het netwerk. Het met elkaar bespreken van de uitkomsten helpt om verder richting te geven aan de samenwerking.

Verstevig het netwerk

Vaak vinden zorgprofessionals elkaar op casusniveau. Zij zijn gedreven om met elkaar te overleggen rondom de individuele patiënt/cliënt. Het karakter van deze samenwerking is vaak ad hoc. Maar voor een stevig netwerk is er een gezamenlijke visie nodig en moeten werkwijzen op elkaar afgestemd zijn. Wij helpen organisaties bij het vinden van een structuur waarbinnen alle zorgprofessionals elkaar gemakkelijk kunnen vinden. In de afgelopen jaren hebben wij een leerlijn netwerkversterking ontwikkeld waarin zorgprofessionals met elkaar in een aantal stappen hun eigen netwerk versterken en borgen.