Zorglogistiek in de Acute keten Huisartsenpost en spoedeisende hulp

Zorglogistiek in de Acute keten

Huisartsen en specialisten hebben te maken met een grote toestroom van patiënten naar de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. De recentelijk gepubliceerde marktscan van de NZa concludeert dat de acute zorg op dit moment weliswaar voldoende toegankelijk is maar dat de druk toeneemt. Het komt nog geregeld voor dat wachttijden (te) lang zijn, de bereikbaarheid onvoldoende is en wachtkamers overvol zijn. Hoe zorgt u ervoor dat uw capaciteit aansluit op de vraag en u grip heeft op de logistieke uitdagingen die de acute zorg met zich meebrengt?

Op 3 oktober organiseerde Q-Consult Zorg de intervisie Zorglogistiek in de Acute keten. Wij zetten voor u de belangrijkste tips uit deze bijeenkomst met verschillende zorgaanbieders op een rij.

Gebruik data-analyse voor het herkennen van trends

De acute zorg is bij uitstek een onderdeel waar de voorspelbaarheid van de vraag via data-analyse kan worden vergroot. Dit kan bijvoorbeeld door het analyseren van de (telefonische) triage op de huisartsenpost of het analyseren van de instroom op de SEH. Op basis van deze analyses, die altijd moeten worden geduid en geïnterpreteerd in afstemming met de werkvloer, kan de planning beter worden aangepast op de vraag die verschilt per dagen en uren.

Kies voor alternatieve inrichtingsvormen

Het is de vraag of de huidige inrichting van de acute keten optimale in-, door- en uitstroom mogelijk maakt. Welke alternatieve inrichtingsvormen zijn er? We zien verschillende initiatieven in Nederland waarbij wordt geëxperimenteerd en mooie resultaten worden behaald. Zo zijn er voorbeelden waar de beslissingsbevoegde arts ‘aan de poort’ wordt geplaatst, zodat de patiënt direct en het snelst op de juiste plaats in het proces terecht komt. Ook zijn er huisartsenposten bij de spoedeisende hulp die 24/7 beschikbaar zijn, passend bij de trend dat de patiënt de huisartsenpost steeds ziet als een alternatief voor een regulier huisartsenbezoek. Hier liggen kansen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Kijk ook vooruit!

Wat zijn de voordelen als we data niet alleen gebruiken om terug te kijken maar ook om trends te voorspellen? Wat zijn bijvoorbeeld de demografische ontwikkelingen binnen de regio en wat betekent dat dan voor de verwachte zorgvraag in de toekomst? Uiterst belangrijk daarbij: zijn we daar dan ook op voorbereid? Door het combineren van verschillende beschikbare databronnen in modellen (zowel instelling specifiek als publiekelijk beschikbare data), kunnen scenario’s voor de toekomst ontwikkeld worden zodat uw organisatie hier tijdig op in kan spelen.

Samenwerken is essentieel

Tijdens de intervisiebijeenkomst kwam ook duidelijk naar voren dat één van de belangrijkste punten voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de acute zorgketen ligt in betere samenwerking en coördinatie tussen de verschillende ketenpartners. De ‘ontschotting’ tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp wordt vaak belemmerd door niet-communicerende informatie- systemen. Gelukkig zijn er al verschillende voorbeelden in Nederland waarbij men er in is geslaagd om tot intensieve samenwerking te komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van één gezamenlijke triage. Het bouwen aan onderling vertrouwen is hierbij een essentiële randvoorwaarde.

Meer weten?

Wilt u vrijblijvend meer weten over wat Q-Consult Zorg voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van zorglogistiek? Bijvoorbeeld door het achterhalen van uw verbeterpotentieel (afstemming van vraag en aanbod, inrichtingsvraagstukken), het gebruik van scenarioplanning of het verbeteren van de samenwerking? Neem dan contact op met Lieve van Vlijmen.