Hoe vertaalt u het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar uw praktijk?

Hoe vertaalt u het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar uw praktijk?

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een feit. Een belangrijke mijlpaal voor uw sector! Maar, hoe vertaalt u nu dit kwaliteitskader naar uw eigen organisatie en waar moet u op korte termijn al aan voldoen? Wij zijn sterk in deze praktische vertaling en delen onze kennis en ervaring graag met u tijdens een intervisiebijeenkomst.

We gebruiken daarbij de praktische recepten vanuit de Kwaliteitskeuken als houvast. We nodigen u van harte uit voor deelname aan deze gratis intervisiebijeenkomst op 15 mei a.s.

WAT?

Het kader bestaat uit acht thema’s met eisen voor de komende 1,5 jaar, waaronder persoonsgerichte zorg- en ondersteuning, veiligheid en het leren en verbeteren van kwaliteit. Zo dient u de komende zes maanden onder andere te voldoen aan eisen met betrekking tot een lerende organisatie, een lerend netwerk en de eisen met betrekking tot acute ziekenhuisopname. Aan enkele eisen zult u wellicht al voldoen, aan andere nog niet.

HOE?

Veel instellingen geven aan dat ze grotendeels aan de eisen voldoen, maar twijfelen of dit voldoende is vastgelegd. Daarbij is versnippering van kwaliteitsinformatie een veelgenoemde reden. Omdat naast het naleven van de kwaliteitseisen het centraal borgen minstens zo belangrijk is, bieden we een handig stappenplan:

1. Bekijk wat u nu al doet - Ga na wat u nu al doet op het gebied van kwaliteit, dit is vaak meer dan u denkt! Breng dit duidelijk in kaart en ga na wat daarvan is vastgelegd. Verzamel hiervoor de documenten over kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement. Denk bijvoorbeeld aan beleidsdocumenten en protocollen die ingaan op risicoanalyse (PRI) en incidentmeldingen (VIM).

Tip: U leert waarschijnlijk continu zonder dat u dat zelf door heeft. Leren is meer dan alleen ‘traditioneel leren’ via formele opleidingen. Denk hierbij aan werkplekleren (o.a. meelopen, werkoverleg), coaching on the job en het beantwoorden van vragen van (expert)collega’s. Eis ‘Lerende organisatie’ – Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering?

2. Inzicht in uw praktijk - Ga met betrokken medewerkers en cliënten in gesprek over kwaliteit binnen uw organisatie. Inventariseer hoe er in de praktijk al aan kwaliteit voor de cliënt en de medewerker wordt gewerkt. Zorg voor een representatieve afvaardiging van verschillende disciplines zoals de behandel- of locatiemanager, een beleidsadviseur, een zorgprofessional, een cliënt.

Tip: Organiseer bijeenkomsten waarin u ook cliënten, de familie van cliënten of mantelzorgers kunt bevragen en invloed kunt laten hebben. Zij zien de zorg, het team en de kwaliteit die geleverd wordt in een ander perspectief dan uw professionals. Resultaat: een mooie aanvulling die zorgt voor een totaalbeeld - Recept 2: Wat wil de cliënt?

Tip: Definieer met elkaar wat er onder ‘acute ziekenhuisopname’ wordt verstaan en kijk of deze incidenten al een plek hebben in het huidige incidentmeldsysteem’. Eis ‘Acute ziekenhuisopname’ – Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af?

3. Analyseer - Stel vast op welke wijze u al werkt aan kwaliteit. Vergelijk wat u al doet met de eisen van het Kwaliteitskader. Stel vast welke acties u nog moet nemen en op welk(e) aandachtsgebied(en) uw organisatie ruimte voor verbetering heeft. En het vastleggen? Dat was toch vaak onvoldoende?

Tip: Maak het kwaliteitskader ‘klein’ door het kader stap voor stap door te lopen en dit naast de huidige situatie te leggen middels een ‘cross reference table’. Op deze manier wordt duidelijk welke acties nog openstaan, welke dubbelingen er zijn en welke acties integraal kunnen worden aangepakt - Recept 6: Hoe beheersen we onze processen?

4. Stel een Plan van Aanpak op - Stel maatregelen op voor verbetering; maak hierin onderscheid tussen quick wins en langere termijn doelen. Hanteer een ruime planning voor het bereiken van de verschillende (sub)doelen en prioriteer. Vooral het in gesprek gaan kost veel tijd, dus neem dit mee in je doorlooptijd.

Tip: Gebruik de directiebeoordeling/management review als instrument om de effectiviteit van de kwaliteitsinstrumenten en metingen (de quick wins en de lange termijn doelen) – in samenhang – te beoordelen - Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten?

5. Implementatie - Werk met medewerkers én cliënten toe naar de realisatie van uw visie, volg hiervoor het plan van aanpak. Zorg voor een samenhangend geheel op strategisch niveau en sluit zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk. Creëer draagvlak en geef mensen tijd om zich het nieuwe kwaliteitskader eigen te maken.

Tip: Geef gedurende de tijd meerdere prikkels voor kwaliteitsbewustzijn aan de teams, bijvoorbeeld door een afwisseling van ‘opdrachten’ (spel) en sessies: bijvoorbeeld het kwaliteitenspel, organiseren van een belevingsdag, portretten van de cliënt/cliëntverhalen op een leuke manier in beeld - Recept 3: Welke rol hebben onze professionals?

Intervisiebijeenkomst: WAT vs. HOE

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vertelt over het “WAT”. Tijdens de intervisiebijeenkomst krijgt u praktische tips over het “HOE”. We staan tijdens de bijeenkomst samen met u stil bij wat het kwaliteitskader betekent voor uw cliënt en uw bedrijfsvoering in de dagelijkse praktijk. U bent tijdens de bijeenkomst ook volop in de gelegenheid om met collega-organisaties van gedachten te wisselen. Waar zitten de knelpunten om te voldoen aan het kwaliteitskader en welke tips heeft u voor elkaar om deze op te lossen?

Aanmelden

Deelname aan de intervisie is gratis. Meer informatie en aanmelden.

Graag tot dan!