Verantwoording over de Wmo 2015

Verantwoording over de Wmo 2015

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) stuurde onlangs een brief naar de Raden van Bestuur van GGZ-instellingen en instellingen in de ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg. Hierin uitten zij hun zorgen over de verantwoording die zorgaanbieders moeten afleggen over de Wmo 2015. Om grip te krijgen op de verantwoording, geven wij u 5 tips.

De hervormingen van 2015 brachten op meerdere fronten veel teweeg. Medio 2014 begon u met het maken van contractafspraken en daarna investeerde u in het optimaliseren van diverse werkprocessen: volumebeheersing, praktische samenwerking met uw gemeenten en andere regionale zorgaanbieders, beschermd wonen en de inrichting van uw hele interne controleproces.

Het afgelopen jaar leerde dat het leveren van zorg aan cliënten en samenwerking tussen wijkteams vaak goed verloopt. De pijnpunten liggen juist aan de achterkant van het proces: het tijdig verwerken van behandelplannen en toekenningsbeschikkingen en het correct registreren en declareren van de zorg die u levert. En voldoet u aan alle verantwoordingseisen die de gemeente stelt?

Veel zorgaanbieders hebben problemen met de verantwoording over de zorg geleverd vanuit de Wmo. Denk bijvoorbeeld aan verschillende gemeenten die verschillende eisen stellen aan de verantwoording; zowel op kwalitatief vlak, zoals klanttevredenheidonderzoeken, als op kwantitatief vlak bij het opleveren van verschillende vormen van een productieverantwoording. Daarnaast zijn er per gemeente verschillen in deadlines en aanleveringsmethoden. En tot slot zijn er gemeenten die een goedkeurende accountantsverklaring vragen, specifiek voor de zorg geleverd in de betreffende gemeente. Hoe doet u dit? Kan uw ICT-systeem dié gegevens leveren die de gemeente van u vraagt?

Om grip te krijgen op de verantwoording, stelt de NBA voor een actieplan te maken met daarin vijf thema’s.

 • Concretisering contractafspraken: inventariseer welke afspraken en verantwoordingseisen er per gemeente zijn.
  Tip: maak bijvoorbeeld één compleet overzicht met alle verschillende verantwoordingseisen per gemeente.
 • Monitoring prestaties: hoe (goed) worden deze afspraken intern nageleefd?
  Tip: voeg in het overzicht de deadlines toe en maak een planning.
 • Compliance: wordt aantoonbaar voldaan aan de gestelde verantwoordingseisen? En hoe vertaalt u interne monitoring naar externe verantwoording?
  Tip: bepaal voor elke verantwoordingseis welk bewijs u moet opleveren en bij wie de verantwoordelijkheid ligt.
 • Impact decentralisatie op liquiditeit: inventariseer of er liquiditeitsproblemen in het verschiet liggen.
  Tip: controleer of u uw verzonden facturen per gemeente betaalt en ga bij problemen in gesprek met de gemeente.
 • Risicoanalyse decentralisatie: voor 2016: het uitvoeren van een risico-inventarisatie op voorgaande vier punten.
  Tip: bekijk waar in 2015 de problemen lagen en kijk hoe u kunt voorkomen dat dit in 2016 opnieuw een probleem wordt.

Wat doet Q voor u?

Q-Consult Zorg steunde zorgaanbieders het afgelopen jaar intensief bij de zaken die ten grondslag liggen aan de vijf genoemde actiepunten. Graag helpen we u bij het krijgen van houvast en structuur, om zo het eerste jaar van de decentralisatie met succes af te sluiten. Bijvoorbeeld door uw interne processen naast de verantwoordingseisen te leggen, liquiditeitsanalyses uit te voeren en door u te helpen met de (proces)inrichting van 2016. Ook kunnen wij u helpen met het opzetten van praktische tools voor het omgaan met de gestelde actiepunten, zoals bijvoorbeeld overzichten met verantwoordingseisen.