Handelingsprotocol 2019: wat houden de wijzigingen in?

Handelingsprotocol 2019: wat houden de wijzigingen in?

In de Veilig Thuis-sector wordt gewerkt met het handelingsprotocol. Het handelingsprotocol is een model voor professionals van Veilig Thuis om ervoor te zorgen dat de wijze waarop gezinnen en huishoudens door hen worden benaderd, de informatie die ze krijgen en de manier waarop ze op hun rechten worden gewezen, steeds met dezelfde kwaliteit gebeurt.

Met ingang van 2019 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd in dit handelingsprotocol. Wat houden deze wijzigingen in voor professionals van Veilig Thuis? Wij werken samen met alle 26 Veilig Thuis-organisaties en één van onze collega’s, Lennart Roest, rijdt hiervoor het hele land door. Tijd om eens aan Lennart te vragen welke veranderingen Veilig Thuis te wachten staan. Collega Josette sprak hem hierover.

Lennart, er is een nieuw handelingsprotocol verschenen voor Veilig Thuis. Wat houdt dat precies in?
In essentie beschrijft het nieuwe handelingsprotocol een aantal wijzigingen in de huidige werkwijze van Veilig Thuis. Sommige wijzigingen hebben meer effect op de interne werkwijze, andere wijzigingen zullen ook gevolgen hebben op de werkzaamheden van en samenwerking met ketenpartners. Een voorbeeld: vanaf 2019 mag Veilig Thuis niet meer een verkort triage-instrument gebruiken. Dit vraagt nogal wat, want voorheen werd het triage-instrument vaak ingekort als de melding heel acuut was. Dat mag straks niet meer. Stel je voor dat je op jaarbasis 1000 triages doet. Vanaf volgend jaar moet elk van deze 1000 triages volledig doorlopen worden. Dit betekent voor elk Veilig Thuis meer inzet van personeel aan de voorkant.

Wat zijn jouw werkzaamheden bij Veilig Thuis met betrekking tot dit nieuwe handelingsprotocol?
Wij helpen de Veilig Thuis-sector al jaren om de benodigde personele inzet en benodigde financiële middelen inzichtelijker te maken. De uitgangspunten van het nieuwe handelingsprotocol hebben impact hierop. Wij hebben alle wijzigingen zo goed mogelijk verwerkt in onze modellen. Wij kunnen de impact ook in een bredere context plaatsen omdat we landelijke Veilig Thuis benchmarkgegevens hebben. Op basis hiervan kunnen we landelijke uitgangspunten vertalen op regionaal niveau voor individuele Veilig Thuis-organisaties.

Naast het inzichtelijk maken van de begroting, begeleiden wij Veilig Thuis ook in het begrotingsproces. Dat houdt in dat ik vaak aanschuif bij overleggen met de gemeenten (de financier) om bijvoorbeeld de wijzigingen van het handelingsprotocol uit te leggen en de impact daarvan voor die specifieke Veilig Thuis.

Ik begrijp dat er veel gaat veranderen voor Veilig Thuis, maar wat betekent dit nieuwe handelingsprotocol eigenlijk voor de ketenpartners van Veilig Thuis?
Dat klopt, de wijzigingen in het nieuwe handelingsprotocol hebben zeker ook implicaties voor ketenpartners. Een voorbeeld is de monitoringsfunctie. Veilig Thuis moet vanaf 2019 bij alle casussen waar zij bemoeienis mee heeft een monitoringsfunctie vervullen. Er is nu nog weinig eenduidigheid in het uitvoeren van deze monitoringsfunctie. In sommige regio’s wordt zelfs gekozen om deze monitoringsfunctie bij ketenpartners te beleggen.

Een ander voorbeeld is het nieuwe afwegingskader. Voorheen mochten behandelaren, bijvoorbeeld een arts, zelf inschatten of ze een casus meldden bij Veilig Thuis als ze die casus zelf oppakten. Vanaf 2019 zijn allerlei beroepsgroepen verplicht dit soort casuïstiek altijd te melden bij Veilig Thuis. Dit is de radarfunctie van Veilig Thuis. Met deze radarfunctie willen ze ervoor zorgen dat zo goed als alle meldingen integraal bekend zijn bij Veilig Thuis. Hiermee wordt Veilig Thuis nog meer hét kenniscentrum gemaakt van huiselijk geweld en kindermishandeling. Beroepsgroepen die hiermee te maken krijgen, ontvangen op dit moment ook veel trainingen en cursussen om zich hierop voor te bereiden.

Hoe zie jij nu de toekomst voor je in de Veilig Thuis-sector?
Het nieuwe handelingsprotocol is een kwalitatieve verbeterslag. Maar ik zie ook andere kansen voor de Veilig Thuis-sector, bijvoorbeeld in de samenwerking met het lokale veld. Veilig Thuis werkt in een keten met ontzettend veel verschillende partners. Denk aan politie, Raad voor de Kinderbescherming, scholen, jeugdzorg en nog veel meer. Die samenwerking is nu nog erg versnipperd. Denk bijvoorbeeld aan de begroting. De begrotingen van Veilig Thuis en alle ketenpartners worden nu behandeld als losse stukjes. Dat is eigenlijk gek, want wat er wordt gedaan voor de gezinnen zijn geen losse stukjes, het is ketenzorg. Als je geïsoleerd budgetteert, zal je sneller een overschot of een tekort hebben bij één van de ketenpartners. Als je met één begroting werkt, zal het geld veel sneller daar terechtkomen waar het ook echt nodig is. Het zou mooi zijn als Veilig Thuis samen met de ketenpartners een appèl doet bij de gemeenten om de begrotingen niet meer geïsoleerd op te stellen, maar juist gezamenlijk. Dit vind ik interessante gedachten om mee te spelen en voor te leggen aan gemeenten; ze kunnen op termijn zeker bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening.

Het nieuwe handelingsprotocol betekent veel veranderingen voor de Veilig Thuis-sector. Denk aan de nieuwe dienst Veiligheidsvoorwaarden, veel intensiever monitoren, altijd volledige triage en meer (en eerder) contact met directbetrokkenen. Heeft u vragen over de implicaties van het nieuwe handelingsprotocol? Of worstelt u met de implementatie ervan? Neem dan contact met ons op!

In november organiseerden wij voor de vierde keer een landelijke Veilig Thuis intervisie, dit keer over stuurinformatie en het nieuwe handelingsprotocol dat ingaat vanaf 1 januari 2019. De belangrijkste lessen delen we graag met u, de download vindt u hieronder.

  • Download Intervisiefactsheet Veilig Thuis