Van prestatiebekostiging naar bekostiging op uitkomsten Door: Lianne Valks

Van prestatiebekostiging naar bekostiging op uitkomsten (outcomebekostiging)

Sinds 2008 valt de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onder de Zorgverzekeringswet. Met deze wet is gereguleerde marktwerking in de curatieve GGZ geïntroduceerd. Deze gereguleerde marktwerking heeft in de periode 2006 tot 2013 ook geleid tot de gefaseerde invoering van prestatiebekostiging. Door deze manier van bekostiging hebben veel GGZ-instellingen problemen gekregen met de totstandkoming van hun jaarverantwoording.

Op 24 januari 2017 heeft de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van de problemen met de jaarverantwoording een rapport uitgebracht over de mate waarin de huidige vorm van prestatiebekostiging werkt zoals beoogd in 2008. Zij hebben onderzocht of mogelijke aanpassingen in het bekostigingsmodel de geconstateerde beperkingen weg kunnen nemen. In de download links vindt u een schematische weergave van het huidige model van prestatiebekostiging, de belangrijkste overwegingen van de Algemene Rekenkamer en de resultaten van de ondernomen activiteiten.

Conclusies

De belangrijkste conclusies van het rapport voor u als zorgorganisatie zijn:

  • De invoering van prestatiebekostiging heeft gezorgd voor de beschikbaarheid van meer informatie over de curatieve GGZ en hiermee ook voor meer transparantie in deze sector. Deze ontwikkeling heeft zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer aanknopingspunten gegeven om afspraken te maken over de te leveren zorg.
  • Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn nog niet gebaseerd op een vergelijking van de kwaliteit van zorgaanbieders. Op dit moment zijn die onderhandelingen vooral gericht op beheersing van uitgaven, bijvoorbeeld door middel van de financiële plafonds.
     

Aanbevelingen

Door de betrokken partijen wordt voortdurend gewerkt naar een meer op uitkomsten gebaseerde bekostiging. Op basis van haar onderzoek doet de Algemene Rekenkamer voor deze nieuwe invulling een aantal aanbevelingen aan het ministerie van VWS. Aan de hand van deze aanbevelingen adviseren wij u 3 stappen die u als zorgorganisatie kunt nemen om u voor te bereiden op veranderingen in het bekostigingsmodel, namelijk:

  • Stap 1. Veel behandeluitkomsten hebben beperkte meetbaarheid en vergelijkbaarheid omdat deze veel subjectieve gegevens bevatten. Zorg daarom voor een gedegen meetplan van ROM-scores binnen uw zorgorganisatie.
  • Stap 2. Zorg voor een goede bronregistratie van diagnose(n), activiteiten en ROM-scores.
  • Stap 3. Neem voldoende tijd om kennis op te doen met betrekking tot het bekostigingsmodel van 2019. Begin zelf uiterlijk voor 2018 met de ontwikkeling van uitkomstindicatoren en start met pilots op dit gebied om ervaring op te doen voor de mogelijke invoering van bekostiging gericht op uitkomsten.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met onderstaande consultant. Wilt u meer informatie over de overwegingen van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg? Bekijk dan hier het gehele rapport van de Algemene Rekenkamer.