Samenvatting Miljoenennota 2019 Wat betekent de begroting voor zorgaanbieders?

Wat betekent de begroting voor zorgaanbieders?

Dinsdag bood minister Wopke Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan aan de Tweede Kamer. Hoekstra noemde de begroting er eentje die Nederland "sterker, veiliger en welvarender maakt" en die het land "voorbereidt op de toekomst". Wat zijn de belangrijkste punten uit deze nota voor de zorg? En wat is de impact van de plannen voor zorgaanbieders? Wij zetten het op een rijtje!

De Miljoenennota in een notendop

De focus in de miljoenennota ligt dit jaar voornamelijk op andere gebieden dan de zorg. Er wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in onderwijs, onderzoek en innovatie, defensie en veiligheid. Dit betekent niet dat de zorg vergeten wordt, maar er worden in ieder geval geen nieuwe beleidswijzigingen gepresenteerd. Toch blijft de zorg een aandachtspunt, want het is ook in 2019 de snelst groeiende uitgavenpost van het Rijk. In totaal zal er dit jaar ruim 71 miljard beschikbaar worden gesteld voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan in 2018. Door verscheidene maatregelen te nemen heeft het kabinet ervoor gezorgd dat, ten opzichte van voorgaande jaren, de zorgkosten met 2,2 miljard minder hard stijgen. Ook kunnen patiënten in Nederland uitstekende zorg verwachten, maar wordt deze zorg wel steeds duurder.

Personele vraagstukken in de zorg

De vraag naar personeel in de zorg stijgt. Dit komt vooral door de ouder wordende bevolking en de concrete kwaliteitseisen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er worden maatregelen ingezet om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dit wil het kabinet doen door in te zetten op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van medewerkers, goede arbeidsvoorwaarden en verlaging van de werk- en regeldruk.

Specifiek wordt het belang van binden van medisch specialisten benoemd. Er wordt budget vrijgemaakt om te bevorderen dat medisch specialisten de stap maken naar het participatiemodel of loondienst. Het doel hiervan is om 'gelijkgerichtheid' (alignment, gedeelde verantwoordelijkheid) in het ziekenhuis te stimuleren.

Ook zijn vanaf 2018 de kosten voor de volledige implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de Wlz-standen verwerkt. Hierbij is sprake van een ingroeipad om aan de personeelsnorm van het kwaliteitskader te kunnen voldoen. De structurele meerkosten van het kwaliteitskader komen uit op ruim 2 miljard.

Andere belangrijke thema's in de Miljoenennota

 • Het beperken van zorgkosten. Het kabinet streeft ernaar de zorg op lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden en doet dit door middel van diverse maatregelen. Zo blijft het eigen risico gelijk, komt er een vast abonnementstarief van 17,50 euro per maand voor de gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), wordt de eigen bijdrage verlaagd voor zowel langdurige zorg (Wlz) als voor beschermd wonen (Wmo) en worden hoge prijzen van geneesmiddelen aangepakt. Dit alles zorgt ervoor dat de zorgkosten jaarlijks 2,2 miljard euro minder stijgen dan werd verwacht. Bovenstaande maatregelen hebben met name impact op patiënten/cliënten. Als zorgaanbieder kunt u mogelijk vragen verwachten over deze maatregelen. Bereid uw medewerkers van bijvoorbeeld het transferpunt of de afdeling zorgbemiddeling hier dan ook op voor.
 • De juiste zorg op de juiste plek. Nederland staat voor de uitdaging om beter aan te sluiten bij de patiënt als het gaat om de gewenste zorg en de zorglocatie. Dit noemt men ook wel ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Met het oogpunt op de realisatie van de juiste zorg op de juist plek en diverse andere doeleinden blijft er jaarlijks 50 miljoen euro beschikbaar voor zowel de ggz, huisartsen als wijkverpleging. Dit wordt o.a. gerealiseerd door middel van versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn en de inzet van praktijkondersteuning, arbeidsmarktproblematiek of e-health. Voor u als zorgaanbieder betekent dat dat het inzetten op ketenzorg en integrale zorg daarmee steeds belangrijker wordt. Onze tip? Betrek uw ketenpartners en denk over de schotten van financiering heen! (meer over de succesfactoren van integrale zorg leest u hier)
 • Toegang GGZ-cliënten tot Wlz. Er wordt onderzocht of GGZ-cliënten die een beroep doen op langdurige zorg toegang kunnen krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Staatssecretaris Blokhuis: “Deze verandering is vooral van belang voor mensen die behandeling nodig hebben voor een combinatie van stoornissen en factoren. Volgens hem is de Wlz voor deze groep een betere plek dan de Zvw of het gemeentelijk domein, omdat het hen nu vaak niet lukt om structuur aan te brengen in hun dagelijks leven.” (Bron: Zorgvisie)

  In de miljoenennota zijn vanaf 2021 middelen beschikbaar gesteld voor deze overgang. Voor u als zorgaanbieder is het belangrijk deze ontwikkeling in de gaten te houden en waar mogelijk uw steentje bij te dragen aan het onderzoek.  
 • Meer geld voor ouderenzorg. In 2019 wordt meer geld beschikbaar gesteld voor de ouderenzorg ten opzichte van het afgelopen jaar. Deze budgetten komen onder andere voort uit het kwaliteitsbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de gelden vanuit het programma ‘Waardigheid en Trots’, het ontwikkelbudget uit de transitiemiddelen voor de invoering van het kwaliteitskader en de arbeidsmarktmiddelen vanuit het VWS SectorplanPlus. Voor zorgaanbieders is het de uitdaging om personeel te vinden, te binden en te boeien. Kijk hierin niet alleen naar de mogelijkheden binnen de organisatie, maar zoek hierin juist de verbinding met collega organisaties in de regio.

Samengevat

 • Focus op onderwijs, defensie, veiligheid, infrastructuur en werkgelegenheid
 • Koopkracht en werkgelegenheid stijgen en Nederlanders zijn positiever
 • Zorgkosten blijven de snelst groeiende uitgavenpost van het Rijk
 • Eigen risico blijft stabiel op 385 euro
 • Personele vraagstukken in de zorg krijgen aandacht: de zorg moet aantrekkelijker worden
 • Geen nieuwe beleidswijzigingen voor de zorg in 2019

De Miljoenennota 2019 bevat weinig actief beleid voor de zorg. Toch hebben de aandachtspunten wel degelijk impact op onze zorg in de toekomst. Hoe de middelen en budgetten in 2019 worden verdeeld is nog onduidelijk, want de verdeelsleutels volgen later. Wilt u nu alvast sparren over de impact van de Miljoenennota 2019 met ons team? Dat kan! Neem gerust contact op met één van de onderstaande consultants.