Q-Consult Zorg levert bijdrage aan aanpak administratieve lasten in langdurige zorg

Q-Consult Zorg levert belangrijke bijdrage aan aanpak administratieve lasten in langdurige zorg

Op 30 maart jl. heeft het ministerie van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij belangrijke aanbevelingen uit het rapport van Q-Consult Zorg overneemt om de administratieve lasten binnen de langdurige zorg en jeugdzorg terug te dringen. Afgelopen zomer heeft Q-Consult Zorg in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar oplossingen voor vermindering van administratieve lasten. Het resultaat is het rapport ‘De puzzel afmaken’. Kernpunt uit dit onderzoeksrapport is dat hoewel partijen de hervormingen onderschrijven, er aandacht moet zijn voor de negatieve effecten, namelijk toename van de administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Q-Consult Zorg doet concrete aanbevelingen om dit terug te dringen. Deze aanbevelingen gebruikt VWS voor de consultatie rondom een wetsvoorstel om de administratieve lasten bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet te verminderen.

Q-Consult Zorg concludeert in haar rapport, waaraan zo’n 200 zorgaanbieders hebben meegewerkt, dat het beoogde doel van de transitie door de zorgaanbieders wordt erkend. De zorgverlening is ‘aan de voorkant’ zichtbaar aan het verbeteren. Daarentegen zijn ‘aan de achterkant’ (de back-office) een aantal ongewenste transitie-effecten opgetreden die zorgen voor toename van administratieve lasten.  Met name bij de uitvoering van de Wmo2015 en de Jeugdwet zijn aanbieders geconfronteerd met verschillende eisen en voorwaarden bij de contractering, verantwoording en declaratie. Q-Consult Zorg heeft een aantal concrete aanbevelingen gegeven om deze regeldruk te verminderen.

Uit de Kamerbrief van 30 maart 2017 blijkt dat het ministerie van VWS de volgende aanbevelingen overneemt uit ons rapport:

  • Voer de werkagenda i-Sociaal Domein uit.
  • Creëer een vorm van governance in de Jeugdwet en de Wmo. Probeer dit in eerste instantie op basis van vrijwillige governance. Indien dit niet tot stand komt, dan moet het Rijk haar (stelsel)verantwoordelijkheid nemen door middel van wet- en regelgeving.
  • Creëer een minimale SOLL-positie als scope van governance: standaardisatie van gegevens, systemen en techniek.

Het ministerie van VWS start in het tweede kwartaal van 2017 een consultatie voor een wetsvoorstel om de uitvoeringslasten terug te dringen (inclusief een voorstel voor het woonplaatsbeginsel). Onderwerpen die in dit voorstel worden meegenomen zijn wijze van bekostiging, gegevensuitwisseling en/of verantwoording (oftewel de minimale SOLL-positie). Daarnaast blijft het ministerie van VWS het iSD programma faciliteren en heeft zij gevraagd te monitoren in hoeverre de gemeenten gebruik maken van de uitvoeringsvarianten, de standaardartikelen en de iWmo/JW standaarden.