Opnieuw Kamerbrief op basis van onderzoek Q-Consult Zorg

Opnieuw Kamerbrief op basis van onderzoek Q-Consult Zorg

Op 14 april jl. is opnieuw een rapport van Q-Consult Zorg inclusief brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport over passende wetgeving voor lvb-jongeren tussen de 18 en 23 jaar onderschrijft het volgende: “er zijn geen grote knelpunten in de inhoudelijke aansluiting van wetgeving rondom de doelgroep. Wel blijkt dat de inhoudelijke aansluiting van hulp aan de doelgroep in de praktijk niet altijd en niet overal even goed verloopt. Er zijn verschillen tussen gemeenten in beleid en uitvoering rondom de doelgroep”.

Context van het onderzoek

Jongeren met een beperking tussen de 18 en 23 jaar (hierna ‘de doelgroep’) kunnen mogelijk met vijf verschillende stelsels te maken hebben, namelijk: de Jeugdwet, passend onderwijs, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Op 17 maart 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan van de Kamerleden Dik-Faber en Voordewind. In de motie worden vragen gesteld over de mate waarin de vijf wetten inhoudelijk op elkaar aansluiten en een goede basis bieden om de doelgroep de zorg en ondersteuning te bieden die hun ontwikkeling bevordert. Deze motie verzoekt de regering aanvullend onderzoek te doen naar de inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende wetgevingen waar de groep jongeren van 18 tot 23 met een beperking mee te maken heeft.

Overgenomen bevindingen

Naar aanleiding van deze motie verzicht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Q-Consult Zorg een meta-analyse uit te voeren op bestaande rapporten. In de Kamerbrief geeft staatssecretaris van Rijn aan veel bevindingen uit de meta-analyse te herkennen en zijn de volgende bevindingen/aanbevelingen opgenomen in de Kamerbrief:

  • VWS gaat in overleg met VNG, Gemeenten en CIZ in overleg bekijken hoe de kennis over de Wlz en de indicatieprocedure door het CIZ bij gemeenten kan worden vergroot, bijvoorbeeld via regionale voorlichtingsbijeenkomsten of workshops.
  • Onder de aandacht brengen van goede voorbeelden.

Q-Consult Zorg herkent de problematiek van de versnippering in wetgeving rond de hulpverlening aan lvb-jongeren. Wij kunnen zorginstellingen ondersteunen om processen te optimaliseren. Meer weten? Neem contact op met onderstaande consultant(s).