Ook onderregistratie verdient aandacht

Ook onderregistratie verdient aandacht

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en branchepartijen zijn het over één ding eens; de registratie en declaratie van geleverde zorg moet juist, volledig en tijdig zijn. Onjuiste registratie kent twee kanten, namelijk overregistratie en onderregistratie. De afgelopen jaren lag de focus voornamelijk op de juiste en tijdige registratie van geleverde zorg (rechtmatigheid). Er is weinig aandacht geweest voor de volledigheid van de registratie van geleverde zorg (onderregistratie). Zo blijkt ook uit het rapport van Nivel “De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten” dat onlangs is verschenen.

In het rapport komt naar voren dat medisch specialisten zich zeker verantwoordelijk voelen voor een goede registratie maar vinden de ondersteuning vanuit het ziekenhuis hierbij nog onvoldoende. Eén van de belangrijkste conclusies is dat een groot deel van de medisch specialisten aangeeft dat zij denken dat onderregistratie op dit moment een groter probleem is dan overregistratie. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben het voorkomen en corrigeren van overregistratie aardig in beeld en daarmee steeds beter onder controle. De andere kant van de registratie, de onderregistratie, blijft echter vaak onderbelicht.

Quickscan onderregistratie

Omzetdaling van een specialisme of afdeling kan aanleiding zijn voor een ziekenhuis om verder onderzoek te doen. Maar ook de toenemende aandacht voor onderregistratie is aanleiding voor een afdeling of ziekenhuis om op verder onderzoek uit te gaan. Q-Consult Zorg helpt ziekenhuizen bij een juiste, tijdige en volledige registratie. Het voorkomen en terugbrengen van onderregistratie hoort hier ook bij. De Quickscan kan u helpen bij het in kaart brengen van de risico's op onderregistratie. Met het doorlopen van enkele stappen controleert u de zorgregistratie op juistheid, tijdigheid en volledigheid. De Quickscan bestaat uit de volgende stappen:

Data-analyse:

  1. Uitvalanalyse; in de uitval die geregistreerd wordt, zoeken wij onder andere naar harde en zachte uitval, prevalentie en vergelijken wij deze met andere instellingen.
  2. Interviews; met interviews brengen we in kaart waar volgens de betrokkenen in het proces (medisch specialist, zorgadministratie, polikliniekmedewerker, etc.) de mogelijke risico’s op een onvolledige registratie zich bevinden.
  3. Dossieranalyse; door steekproeven in dossiers toetsen we de informatie die uit interviews naar voren is gekomen.

Rapportage:

In het rapport dat u ontvangt, vindt u een compacte weergave van onze bevindingen en praktische aanbevelingen om de zorgregistratie te verbeteren. Wilt u meer informatie over onderregistratie of het gebruik van de ‘Quickscan onderregistratie’ in uw ziekenhuis neem dan contact op met onderstaande consultants.