Kwaliteitskader palliatieve zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Het kwaliteitskader palliatieve zorg is een bijdrage aan een landelijk eenduidig beleid ter verbetering van de palliatieve zorg. De rode draad in het kader is dat wensen en zorgvragen van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied het uitgangspunt vormen voor de geboden zorg.

Is het verplicht?

Het kwaliteitskader palliatieve zorg is richtinggevend en niet normerend. Het kwaliteitskader wordt voorlopig nog niet naar Zorginstituut Nederland gestuurd, maar het is wel de bedoeling dat dit op latere termijn gebeurt. De deelnemende partijen willen eerst de tijd krijgen om de eisen in de praktijk te brengen. In het kader wordt wel een advies gegeven om deze binnen drie jaar uit te rollen én er wordt een oproep gedaan aan verzekeraars om het kader op te nemen in de inkoopeisen.

Wat betekent het voor u?

In het kader zijn standaarden opgenomen over o.a.: markering, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning, het individueel zorgplan, coördinatie en continuïteit van zorg, netwerkvorming en mantelzorg. In het kader zijn richtingen aangegeven over de structureringen en vormgeving van deze standaarden. 

Staat het kader op zichzelf?

Nee. Naast het kader zijn nog een aantal andere stukken gepubliceerd of worden gepubliceerd medio 2018. Dit zijn:

  • Handreiking financiering palliatieve zorg 2018. Hierin worden de huidige knelpunten beschreven en staan alle mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg 2018;
  • Een begrippenkader;
  • In lijn met de criteria van het Toetsingskader van ZiN is het kwaliteitskader voorzien van een overzicht van (gevalideerde) meetinstrumenten;
  • Een patiëntenversie van het kwaliteitskader komt in het voorjaar van 2018 beschikbaar.

Wilt u meer weten over het kwaliteitskader palliatieve zorg en wat dit voor u gaat betekenen? Neem dan contact met ons op.