Kwaliteitskader Ouderenzorg: aan de slag

Kwaliteitskader Ouderenzorg: aan de slag

Hoe vertaalt u het kwaliteitskader naar uw eigen organisatie en waar moet u op korte termijn al aan voldoen? Dit waren onderwerpen van gesprek tijdens de intervisiebijeenkomst op 15 mei jl. We bieden opnieuw concrete tips bij het eerder gepubliceerde stappenplan:

Aan de slag met het kwaliteitskader

Stap 1: Kijk naar wat u nu al doet

Ga na wat u nu al doet op het gebied van kwaliteit, dit is vaak meer dan u denkt! Breng dit duidelijk in kaart en ga na wat daarvan is vastgelegd. Verzamel hiervoor de documenten over kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement. Denk bijvoorbeeld aan beleidsdocumenten en protocollen die ingaan op risicoanalyse (PRI) en incidentmeldingen (VIM).

Stap 2: Inzicht in de praktijk

Ga met betrokken medewerkers en cliënten in gesprek over kwaliteit binnen uw organisatie. Inventariseer hoe er in de praktijk al aan kwaliteit voor de cliënt en de medewerker wordt gewerkt. Zorg voor een representatieve afvaardiging van verschillende disciplines zoals de behandel- of locatiemanager, een beleidsadviseur, een zorgprofessional, een cliënt.

Tip: Organiseer bijeenkomsten waarin u ook cliënten, de familie van cliënten of mantelzorgers kunt bevragen en invloed kunt laten hebben. Zij zien de zorg, het team en de kwaliteit die geleverd wordt in een ander perspectief dan uw professionals.

Stap 3: Analyse

Stel vast op welke wijze u al werkt aan kwaliteit. Vergelijk wat u al doet met de eisen van het Kwaliteitskader. Stel vast welke acties u nog moet nemen en op welk(e) aandachtsgebied(en) uw organisatie ruimte voor verbetering heeft. En het vastleggen? Dat was toch vaak onvoldoende?

Tip: Maak het kwaliteitskader ‘klein’ door het kader stap voor stap door te lopen en dit naast de huidige situatie te leggen middels een ‘cross referencetable’. Op deze manier wordt duidelijk welke acties nog openstaan, welke zaken dubbel zijn en welke acties integraal kunnen worden aangepakt

Stap 4: Plan van Aanpak

Stel maatregelen op voor verbetering; maak hierin onderscheid tussen quick wins en langere termijn doelen. Hanteer een ruime planning voor het bereiken van de verschillende (sub)doelen en prioriteer. Vooral het in gesprek gaan kost veel tijd, dus neem dit mee in je doorlooptijd.

Tip: Gebruik eventueel het excelbestand (zie download onder dit artikel) om deadlines, verantwoordelijken, acties, status e.d. te koppelen aan de eisen die voortkomen uit het kwaliteitskader.

Stap 5: Implementatie

Werk met medewerkers én cliënten toe naar de realisatie van uw visie, volg hiervoor het plan van aanpak. Zorg voor een samenhangend geheel op strategisch niveau en sluit zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk. Creëer draagvlak en geef mensen tijd om zich het nieuwe kwaliteitskader eigen te maken.

Tip: Gebruik de directiebeoordeling/management review als instrument om de effectiviteit van de kwaliteitsinstrumenten en metingen (de quickwinsen de lange termijn doelen) –in samenhang –te beoordelen

  • Download Download excel Plan van Aanpak kwaliteitskader