Het vullen van het instapmodel Onze aanpak

Onze aanpak bij het vullen van het instapmodel

De kogel is door de kerk: uw organisatie gaat starten met Horizontaal Toezicht (HT). Wat nu? Implementeren! Hoe weet u of de organisatie daadwerkelijk klaar is voor HT? In de inventarisatiefase krijgt u door het invullen van het landelijke instapmodel inzicht in hoeverre uw organisatie al klaar is om HT te implementeren. Wij kunnen u helpen van het invullen van dit instapmodel. Hoe? Dat leest u hieronder.

Het invullen van het instapmodel gebruiken wij als eerste 0-meting: u maakt als het ware een fotomoment van de organisatie. Op basis van de uitkomsten van de 0-meting formuleren wij een haalbare ambitie en maken we een plan van aanpak voor het verdere implementatietraject.

Hieronder zijn onze uitgangspunten voor het vullen van het instapmodel kort toegelicht:

Doel
Samen met de organisatie bespreken we het doel van het instapmodel binnen de implementatiefase van HT. Met de 0-meting laten we zien waar verbeterpunten liggen m.b.t. het landelijke instapmodel. Op deze manier wordt inzichtelijk welke stappen gezet moeten worden richting procesverantwoording naar zorgverzekeraars en om in de organisatie de beweging van controleren naar beheersen te maken.

Hoe
Voor het uitvoeren van de 0-meting gebruiken we het landelijke instapmodel en voeren we een  niveautoets uit op 29 normen die belangrijk zijn bij HT. Voor de uitvoering van deze toets en het scoren van de normen analyseren we verschillende intern gebruikte documenten (zoals een visiedocument, procesbeschrijvingen, managementrapportages, functiebeschrijvingen etc.).
Ook gebruiken we de uitkomsten van de jaarlijkse zelfonderzoeken en materiële controles van de zorgverzekeraars. Daarnaast interviewen we verschillende stakeholders uit de hele organisatie om de uitkomsten van bovenstaande analyses te toetsen en aanvullende informatie op te halen.

Resultaat
De uitkomsten van de analyses en interviews worden vertaald naar een rapportage. In de rapportage zit een overzicht van hoe de organisatie als geheel scoort op de verschillende aandachtsgebieden uit het instapmodel. Daarnaast is een overzicht opgenomen van wat nodig is om de ambitie (HT-relatie) te realiseren en te continueren en welk ambitieus maar realistisch tijdpad daarbij past.

Plan van aanpak
De rapportage vormt de basis voor een gedetailleerd plan van aanpak voor de implementatie van HT in uw organisatie. In het plan van aanpak zijn deze onderdelen opgenomen:

  • Projectfasering: wat houden de fases van het project in? Wanneer gaat u aan de slag met een bepaald onderwerp en hoe wordt dit weggezet in de tijd?
  • Projectteam: wie vormt uit de organisatie het projectteam? Welke werkgroepen zijn er nodig en welke medewerkers vormen deze werkgroepen?
  • Randvoorwaarden en risico’s: zijn de benodigde randvoorwaarden aanwezig of hoe worden deze gecreëerd? Welke risico’s brengt de implementatie van HT met zich mee en wat is de impact van deze risico’s?
  • Planning: wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd en door wie? Wat zijn belangrijke mijlpalen in het project?
  • Communicatie: aan wie, hoe vaak en op welke manier worden tussentijds de stand van zaken en behaalde resultaten gecommuniceerd?

Het vervolg
De rapportage en het plan van aanpak bespreekt u met uw zorgverzekeraar. Samen maakt u afspraken over de verdere vervolgstappen en hoe de implementatie in uw organisatie eruit gaat zien. Blijkt uit de scores dat uw organisatie nog niet klaar is voor de invoering van HT? Dan kunt u aan de hand van de rapportage, waarin een overzicht met aandachts- en focusgebieden is opgenomen, aan de slag om uw organisatie klaar te stomen voor een effectieve HT-relatie.

Wij helpen u graag bij het invullen van het instapmodel en het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak. Daarna kunt u aan de slag met het creëren van de randvoorwaarden en starten met de implementatie van HT. Neem voor meer informatie contact op met een van onze consultants.