Horizontaal Toezicht & voorkomen onderregistratie gaan hand in hand

Horizontaal Toezicht en het voorkomen van onderregistratie

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en branchepartijen zijn het over één ding eens; de registratie en declaratie van geleverde zorg moet juist, volledig en tijdig zijn. De afgelopen jaren lag de focus voornamelijk op de juiste en tijdige registratie van geleverde zorg (rechtmatigheid). Echter blijft de volledigheid van de registratie van geleverde zorg (onderregistratie) vaak onderbelicht. Onvolledige registratie leidt tot lagere inkomsten dan rechtmatig is en creëert een onjuiste weergave van de productie wat sturen bemoeilijkt. Hoe kunnen de implementatie van Horizontaal Toezicht en het voorkomen van onderregistratie elkaar versterken?

Implementatie Horizontaal Toezicht
Met de implementatie van Horizontaal Toezicht kan de organisatie twee vliegen in één klap slaan. Bij het bepalen van uw controledoelstellingen en bijbehorende risico’s, kunt u ook doelstellingen voor volledigheid opnemen. Zo kunt u bij het beheersen van risico’s in het registratieproces ook onderregistratie voorkomen en beheersen in de toekomst. De inrichting van beheersmaatregelen in het ZIS/EPD speelt een belangrijke rol hierbij. Daarnaast kan managementinformatie uit een daily auditing tool (zoals Casemix Correct) hier een bijdrage aan leveren. Met behulp van dashboards verkrijgt u inzicht in de stand van zaken van de bronregistratie waarmee het proces van correcties wordt gemonitord.

Quickscan onderregistratie
Allereerst wilt u natuurlijk wel weten waar uw organisatie risico loopt op onderregistratie. Omzetdaling van een specialisme of afdeling kan aanleiding zijn voor een ziekenhuis om verder onderzoek te doen. Maar ook de toenemende aandacht voor onderregistratie is aanleiding voor een afdeling of ziekenhuis om op verder onderzoek uit te gaan. Q-Consult Zorg helpt ziekenhuizen bij een juiste, tijdige en volledige registratie. Het voorkomen en terugbrengen van onderregistratie hoort hier ook bij. De Quickscan kan u helpen bij het in kaart brengen van de risico's op onderregistratie. Met het doorlopen van enkele stappen controleert u de zorgadministratie op juistheid, tijdigheid en volledigheid. De Quickscan bestaat uit vier stappen:

  1. Uitvalanalyse; in de uitval die geregistreerd wordt, zoeken wij onder andere naar harde en zachte uitval, prevalentie en vergelijken wij deze met andere instellingen.
  2. Interviews; met interviews brengen we in kaart waar volgens de betrokkenen in het proces (medisch specialist, zorgadministratie, polikliniekmedewerker, etc.) de mogelijke risico’s op een onvolledige registratie zich bevinden.
  3. Dossieranalyse; door steekproeven in dossiers toetsen we de informatie die uit interviews naar voren is gekomen.
  4. Rapportage; in het rapport dat u ontvangt, vindt u een compacte weergave van onze bevindingen en praktische aanbevelingen om de zorgregistratie te verbeteren.

Q-Consult Zorg doet nu onderzoek naar onderregistratie in algemene ziekenhuizen, waarvan de resultaten in de zomer verschijnen. Wilt u meer informatie over dit onderzoek, onderregistratie of het gebruik van de ‘Quickscan onderregistratie’ in uw ziekenhuis? Neem contact op met onderstaande consultants.