E-health in de langdurige zorg Een overzicht van nieuwe subsidies

E-health in de langdurige zorg

Het ministerie van VWS stelt vanaf 2019 twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar voor de langdurige zorg om digitalisering en innovatie te bevorderen. Deze regelingen bieden extra kansen om in 2019 te investeren in zorgvernieuwing. Kansen om door inzet van technologie de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door inzet van technologie de regie van cliënten te vergroten. Via de nieuwe regelingen wordt in totaal 120 miljoen beschikbaar gesteld aan de VVT- en GHZ-sector. Wij zetten de huidige situatie en de nieuwe subsidieregelingen omtrent de inzet van e-health toepassingen op een rijtje, zodat je weet welke mogelijkheden je hebt om toepassing van technologie binnen jouw organisatie een boost te geven.

De toepassing van technologie in de ouderenzorg kan veel opleveren voor cliënten, hulpverleners en doelmatigheid van bedrijfsvoering. Ondersteund door e-health kunnen cliënten meer zelf de regie nemen over hun eigen leven en kan veiligheid worden verbeterd. Toepassingen voor communicatie ondersteunen en verbeteren de uitwisseling van informatie tussen cliënten, hun netwerk en hulpverleners. Zo kunnen informatieve apps ingezet worden voor preventie en technologische toepassingen toezichthoudende taken van hulpverleners overnemen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor cliëntcontact. Er zijn legio voorbeelden van manieren om via e-health kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren, het werk in de zorg aantrekkelijker te maken en zorgprocessen doelmatiger uit te voeren.

Huidige situatie
Het aanbieden van subsidieregelingen met betrekking tot e-health is niets nieuws. Op dit moment zijn er verschillende regelingen beschikbaar waar zorgaanbieders beroep op kunnen doen. Een overzicht van de meest relevante regelingen:

  • ‘Thuis in het Verpleeghuis’: in 2019 kan 15 procent van de extra beschikbaar gestelde middelen voor verpleeghuiszorg worden ingezet voor het kwaliteitskader. Onderdeel daarvan zijn acties om innovaties en technologie binnen uw organisatie in te bedden. Dit biedt ruimte om met deze extra middelen te investeren in ehealth.
    Daarnaast zijn voor verpleeghuizen de zogeheten transitiemiddelen beschikbaar tot 2021, dit betreft jaarlijks 50 miljoen euro. Deze middelen kunnen onder andere worden ingezet voor knelpunten die jouw organisatie ervaart omtrent ICT en de inzet van e-health toepassingen.
  • Financiering vanuit Wlz: Wlzzorgaanbieders kunnen het tarief voor Wlz-zorg naar eigen inzicht besteden. Zo kan een deel van dit tarief besteed worden aan de inzet van e-health toepassingen. Met als voorwaarde dat dit binnen het maximumtarief blijft.
    Binnen de Wlz kunnen zorgaanbieders direct contact met de patiënt thuis, beeldschermcommunicatie en telefonische contacten bekostigen met het uurtarief. Bovendien kunnen zorgaanbieders per maand als extra maximaal vier uur beeldschermcommunicatie en twee en een half uur farmaceutische telezorg declareren tegen het afgesproken uurtarief van de prestaties verpleging en persoonlijke verzorging. Dit is een manier om aanvullende financiering af te spreken voor deze vormen van digitale zorg.

Nieuwe ontwikkelingen
Vanaf 2019 en 2020 zijn er twee nieuwe regelingen waar organisaties voor ouderenzorg aanspraak op kunnen maken. De regelingen zijn bedoeld om een impuls te geven aan de verspreiding van e-health. Een groot verschil tussen de bestaande regelingen en deze nieuwe regelingen is dat bestaande regelingen zich richten op specifieke taaksubstitutie, terwijl de nieuwe regelingen er veel meer op gericht zijn om zorgorganisaties te laten leren hoe zij de inzet van e-health in de breedte doeltreffend kunnen maken. Daarmee bieden de nieuwe regelingen dus nieuwe mogelijkheden voor duurzame investering in kwaliteit van zorg!  

  • ‘Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)’ (2019): deze regeling is onderdeel van het programma Langer Thuis. Het doel van deze subsidie is bij te dragen aan de integratie van ehealth  in reguliere werkprocessen, om daarmee het gebruik van ehealth op de lange termijn te kunnen borgen. Hierbij staat de toegevoegde waarde voor cliënt, mantelzorgers en zorgprofessionals centraal. De achterliggende gedachte is dat cliënten, door de toepassing van e-health, langer thuis kunnen blijven wonen. De openstelling van SET is gepland begin 2019. Het betreft een driejarige regeling waarbij jaarlijks circa 30 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Subsidie kan worden aangevraagd door een aanbieder van zorg en/of ondersteuning. In het activiteitenplan stelt een zorgaanbieder een samenwerking voor waar meerdere partijen hun commitment en deelname aan verbinden, waaronder één of meerdere inkopers (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren).
  • Programma ‘InZicht’ (2020): dit programma is onderdeel van het overkoepelende programma Langer Thuis. Voorheen ging deze regeling door het leven als ‘VIPP Care’. InZicht heeft als doel het mogelijk maken van digitale uitwisseling van gegevens met ouderen en gehandicapten die door een chronische beperking zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. (Samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders kunnen een beroep doen op deze regeling.  Op dit moment wordt het veld geconsulteerd om de wensen vanuit de sector op te halen. Naar alle waarschijnlijkheid starten er in 2018/2019 proeftuinen en wordt de regeling per januari 2020 opengesteld. Voor deze regeling geldt dat er circa 90 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor een periode van drie jaar. Deze gelden worden verdeeld over de VVT- en de GHZ-sector.

Ben je geïnteresseerd in wat deze subsidieregelingen voor jouw organisatie kunnen betekenen in de plannen voor 2019? Graag gaan wij met jou in gesprek om onze ervaringen met succesvolle inzet van technologie in de ouderenzorg met je te delen.