Contracteren op zorg die waarde toevoegt Hoe bereidt u zich voor?

Contracteren op zorg die waarde toevoegt

Op 4 oktober bood de NZa het adviesrapport voor de bekostiging van medisch specialistische zorg ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’ aan aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Het adviesrapport benadrukt dat medisch specialistische zorg beloond moet worden op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt in plaats van op het uitvoeren van behandelingen. De NZa richt zich daarbij niet op het aanpassen van de DBC-systematiek, maar op het inzetten van alternatieve contractvormen, zoals het contracteren op waarde. Het contracteren op waarde kan productieprikkels verminderen, de kwaliteit van zorg verbeteren en de zorg op termijn betaalbaar houden. Lees hier wat u kunt doen om alvast voor te sorteren op het verplaatsen van de onderhandelingstaal van het DBC-systeem naar het contractniveau, zodat u de komende contractonderhandelingen goed voorbereid in kan gaan.

 1. Zorg voor een juiste, volledige en tijdige registratie
  De NZa geeft aan dat op termijn de DBC-systematiek fundamenteel vereenvoudigd zou kunnen worden, dan zou bijvoorbeeld een verrichte zorgactiviteit (diagnose of behandeling) meteen moeten kunnen worden vergoed. Echter, om daar te komen en conclusies te kunnen trekken, moet de huidige registratie juist, volledig en tijdig zijn. Ook is de registratie een vereiste om accurate kostprijzen op zorgactiviteitniveau te berekenen. Deze berekening heeft u nodig om uitspraken te kunnen doen over diagnosegroepen en bundels per patiëntgroep waarop u zou kunnen of willen contracteren.
   
 2. Zorg voor goed ingerichte ICT systemen
  De NZa geeft aan dat - om de risico’s van alternatieve contractvormen te monitoren - informatie over kwaliteit en casemix nodig is. Hier kunnen bijvoorbeeld PROMs, klinische uitkomstindicatoren als ICHOM en patiëntkenmerken die een indicator kunnen zijn voor de complexiteit van zorg voor gebruikt worden. Het strekt daarom de aanbeveling om te controleren of u deze informatie over kwaliteit en casemix voldoende uit uw huidige systeem kan onttrekken. Ook kunt u alvast bepalen of er wijzigingen moeten worden aangebracht in de autorisaties en of er scholing nodig is bij veranderende rechten. 
   
 3. Maak tijd en middelen beschikbaar
  Het vormgeven van een nieuwe verkoopstrategie en het onderhandelen over alternatieve contractvormen kost tijd. Dat betekent dat uw verkoopafdeling een extra inspanning moet leveren in de aanloop naar de komende onderhandelingen. Ook vereist het vormgeven van een strategie op basis van alternatieve parameters wellicht nieuwe competenties. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen welke competenties het team al bezit en welke competenties u nog moet ontwikkelen of aantrekken om het team klaar te stomen voor komende onderhandelingen.
   
 4. Ga aan tafel met de zorgpartners in uw regio
  Waar de NZa aangeeft nog geen dwingende maatregelen, zoals integrale prestaties, toe te willen passen, willen wij u toch adviseren om alvast aan tafel te gaan met de zorgpartners in uw regio en zo de relatie warm te houden. Initiatieven als integrale geboortezorg zijn nog in de experimentfase, maar laten al mooie resultaten zien. De verwachting is dat de komende jaren deze mogelijkheden verder worden uitgebreid. Wanneer u elkaar al weet te vinden in de regio is dit een groot voordeel in de toekomstige samenwerking. Daarnaast biedt het contact in en met de regio ook een mooie basis voor legio aan informatie-uitwisselingprojecten die op dit moment in de opstartfase zitten.
   
 5. Maak de (veranderende) zorgvraag van uw verzorgingsgebied inzichtelijk
  De gemiddelde leeftijd van patiënten komt steeds hoger te liggen. Oudere patiënten hebben meer co- en multimorbiditeit dan jongere patiënten, wat zal leiden tot een veranderende zorgvraag(zwaarte). Om een goede afweging te kunnen maken op welke alternatieve contractvormen passend zijn voor de zorg die u gaat leveren in de toekomst heeft u inzicht nodig in deze zorgvraag. Start daarom met het maken van een analyse op de demografische ontwikkeling in uw verzorgingsgebied en overweeg methoden toe te passen, zoals scenarioplanning, waarmee u een voorspelling kan maken van hoe uw zorgvraag er over een bepaald aantal jaren uit zal zien.

Het contracteren op waarde betekent een nieuwe benadering van de contractonderhandelingen. Naast de al bekende analyses op DBC’s zal er data over kwaliteit en casemix geanalyseerd moeten worden en zal uw (veranderende) zorgvraag in beeld moeten worden gebracht om de verkoopstrategie adequaat te kunnen bepalen. Uw verkoopteam kan hier extra tijd en middelen voor nodig hebben. Bouw daarnaast aan een goede relatie met de zorgpartners in uw regio. In de toekomst zal deze samenwerking steeds belangrijker worden.

Heeft u vragen over het verbeteren van uw registratie, kostprijsberekeningen, scenarioplanning of data-analyses, of heeft u behoefte aan een training op een van deze onderwerpen. Neem dan contact met ons op.