Bekostiging van de Jeugd-GGZ per 2018

Bij de hervormingen van de langdurige zorg in 2015, is afgesproken de DBC’s als bekostigingssystematiek voor de specialistische jeugd-GGZ te handhaven in de eerste drie jaar na de decentralisatie. Dit tijdelijk gebruik van DBC’s komt nu te vervallen, waardoor gemeenten met ingang van 2018 een andere bekostigingssystematiek moeten gaan hanteren.

In tegenstelling tot de door de Nederlandse Zorgautoriteit gereguleerde DBC’s, hebben de gemeenten onder de Jeugdwet de beleidsvrijheid om hun eigen systematiek te hanteren.
Om hierin te ondersteunen en administratieve lasten, zowel aan de kant van de zorgaanbieders als aan de kant van de gemeenten, te beperken zijn binnen het programma i-Sociaal Domein drie uitvoeringsvarianten opgesteld. Deze uitvoeringsvarianten zijn; 

  • Inspanningsgericht: Voor de levering van zorg en/of ondersteuning is een afspraak gemaakt tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek (zorg)product. De gemeente stelt een set aan producten op en bepaalt op welke zorg of ondersteuning de cliënt recht heeft. De aanbieder ontvangt van de gemeente een toewijzing waarin is opgenomen welke producten en in welk volume geleverd moeten worden.
  • Outputgericht: Er is een afspraak gemaakt tussen gemeente en zorgaanbieder over de te behalen output. De manier waarop deze output behaald wordt is niet vastgelegd. Gemeente en zorgaanbieder komen overeen dat op basis van een vooraf vastgesteld product (bijvoorbeeld een traject met een vaste prijs) of een budget (bijvoorbeeld een arrangement per cliënt) de afgesproken output gerealiseerd dient te worden.
  • Taakgericht: De gemeente geeft een taak voor de uitvoering van zorg en/of ondersteuning voor een (deel)populatie aan een aanbieder en deze aanbieder heeft de vrijheid om de invulling van deze taak vorm te geven. De gemeente besteedt de uitvoering of een deel daarvan uit aan één of meerdere aanbieders, welke verantwoordelijk worden voor een bepaalde taak en bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp in een gemeente.

Onderstaand stroomschema geeft de drie uitvoeringsvarianten weer. Wilt u meer lezen? Bekijk dan de handreiking van Zorginstituut Nederland

Bron: handreiking uitvoeringsvarianten iWmo en iJw (Zorginstituut Nederland, juli 2017)